คติพจน์..เตือนใจ  ::  "คนฉลาด" เรียนรู้..จากความผิดพลาดของผู้อื่น แต"คนโง่" เรียนรู้จาก..ความผิดพลาดของตัวเอง
 
     
 

 

 

แผ่นพับห้องสมุดโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
แผ่นพับห้องสมุดโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) ประจำเดือนตุลาคม 2550
แผ่นพับห้องสมุดโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) ประจำเดือนกันยายน 2550
แผ่นพับห้องสมุดโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) ประจำเดือนสิงหาคม 2550
แผ่นพับห้องสมุดโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
แผ่นพับห้องสมุดโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) ประจำเดือนมิถุนายน 2550
แผ่นพับห้องสมุดโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
แผ่นพับหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เรื่อง การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บไซต์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ
นำเสนอการรายงานสรุปผลการประเมินโครงการหนูน้อยบางมด ฟันสวย ยิ้มใส ด้วยอาหารสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพฟัน
แผ่นพับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บางมด ฟ.ฟัน สวย เรื่อง การทำความสะอาดช่องปากประจำวัน
แผ่นพับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บางมด ฟ.ฟัน สวย เรื่อง โรคเหงือกและรำมะนาด
แผ่นพับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บางมด ฟ.ฟัน สวย เรื่อง ฟันผุ

แผ่นพับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บางมด ฟ.ฟัน สวย เรื่อง รอบรู้เรื่องฟัน

แผ่นพับโรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร)
แผ่นพับโรงเรียนวิถีพุทธ
การผลิตสื่อนวัตกรรม "เครื่องฉายทึบแสง" กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไม้ทัณฑฆาต
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ไข้เลือดออก
สารสัมพันธ์บางมดฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2550
สารสัมพันธ์บางมดฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2550
สารสัมพันธ์บางมดฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2550
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง English for Kid (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สุภาษิต คำพังเพย (ไทย-อังกฤษ) กับแนวทางปฏิบัติธรรม(กลุ่มสาระ กอท. )
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2549 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หนูหิ่นอินทุ่งครุ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2549 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

กลับสู่หน้าหลัก